Điều khoản & điều kiện

Trang này bao gồm giải thích khi bạn truy cập và thông tin quyền lợi sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện liên quan đến cung cấp các trò chơi và chương trình khuyến mãi trên trang web này được xem như tài liệu tham khảo.

 1. Định nghĩa
  1. Các quy định sau đây áp dụng đối với người sử dụng, tư vấn và tham gia vào bất kỳ điều khoản và điều kiện của "chơi tiền thật", dịch vụ này do công ty cung cấp hoặc gọi chung là "công ty chúng tôi", "chúng tôi" xem như là loại dịch vụ yêu cầu, những quy định này kết hợp với "quy tắc cá cược", "chính sách riêng tư" và bất cứ điều khoản và điều kiện khác liên quan đến sử dụng dịch vụ và trang web (S) và bao gồm thông tin trong đó (gọi chung là "Điều khoản và Điều kiện")
  2. Trò chơi là sự kết nối trò chơi trực tuyến của hệ thống và/hoặc của trang web cung cấp; mục đích bao gồm các điều khoản và điều kiện của "cá cược" hoặc "cược(S)", nhưng không giới hạn thông qua trang web và/hoặc tất cả các tiến hành đặt cược của dịch vụ cá cược, trò chơi và các loại cá cược;
  3. "Kết nối thiết bị(S)" có nghĩa là bất cứ ứng dụng kết nối thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng và kết nối trang web cá cược, tham gia dịch vụ cá cược mà áp dụng máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA;
  4. "Phần mềm cá cược" là chỉ bất kỳ chương trình máy tính, tập tin dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung khác(bao gồm bất kỳ thông tin tài khoản liên quan) cần cài đặt trên thiết bị của bạn, để bạn có thể sử dụng truy cập vào trang web (S) và dịch vụ cá cược.
  5. “Cá cược thể thao" là truy cập vào hệ thống trò chơi mạng và/hoặc cung cấp hệ thống liên kết cá cược, và tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động cá cược trực tuyến.
  6. "Dịch vụ cá cược" là tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động cá cược trực tuyến.
 2. Việc sử dụng các trang web
  1. Bạn có thể chơi trò chơi để thắng tiền, nếu bạn là :
   1. 18 tuổi trở lên;
   2. Bạn đã đủ tuổi trên pháp luật bạn có quyền ở bất cứ nước nào cũng có thể kết nối với trang web chơi trò chơi của chúng tôi.
  2. Nếu bạn không có quyền, chúng tôi bảo lưu quyền lợi sau đây :
   1. Ngăn cản bạn tham gia trò chơi và hủy bỏ tài khoản của bạn.
   2. Thông báo cho các bộ phận liên quan biết.
  3. Người chơi trong quá trình đăng ký"chính tôi xác nhận tôi đủ 18 tuổi, tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản và điều kiện của công ty" và bấm vào nút "lưu lại và tiếp tục", có nghĩa là người chơi xác nhận và đồng ý :
   1. Người chơi đã đọc, hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý điều khoản này;
   2. Điều khoản này cấu thành giữa người chơi và chúng tôi liên quan dịch vụ cá cược với sự ràng buộc pháp luật vốn có của hiệp định("Sử dụng hiệp định").
 3. Sự sữa đổi
  1. Chúng tôi tuyệt đối có quyền bảo lưu quyền sửa đổi, cập nhật và sữa đổi điều khoản và quy tắc cá cược(hoặc bất kỳ phần nào). Bất kỳ sự sữa đổi, cập nhật sẽ được công bố trên trang web. Thông qua cập nhật và sữa đổi của điều khoản này và quy tắc cá cược sẽ có hiệu lực khi được công bố trên trang web.Người chơi sau khi được công bố cập nhật hoặc sữa đổi vẫn tiếp tục thông qua trang web cá cược và thiết bị trò chơi, kết nối và tham gia dịch vụ cá cược, xem như người chơi đồng ý và chấp nhận việc công bố sữa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và quy tắc cá cược.
  2. Người chơi xác nhận và đồng ý, người chơi có trách nhiệm kiểm tra những cập nhật và/hoặc sữa đổi. Những cập nhật và sữa đổi sẽ do chúng tôi quyết định. Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho người chơi những cập nhật và sữa đổi.
 4. Thông tin cá cược và sở hữu trí tuệ
  1. Thông qua trang web cá cược, dịch vụ cá cược, thiết bị cá cược và/hoặc cung cấp bằng phương thức khác, công khai người chơi, cho người chơi nhận được, sản xuất và/hoặc thu thập thông tin, thông tin và dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn kế hoặc tiếp thị và tài liệu, kết quả, thống kê dữ liệu, dữ liệu và lịch trình giải đấu, xác suất và dữ liệu đặt cược, văn bản, biểu tượng, tin tức âm thanh("tin tức cược"), thuộc về chúng tôi và/hoặc người mà chúng tôi cho phép, chỉ dành cho người chơi phi thương mại.
  2. Ngoại trừ quy định văn minh trong điều khoản, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi, người chơi không được dùng bất kỳ phương thức hoặc thủ đoạn chỉnh sữa, sao chép, sữa đổi, lưu trữ, phân phát, triển khai, lan tràn, giả mạo, xuất bản, truyền phát, bán ra, cho mượn, cho thuê, thông tin cá cược cho phép sử dụng hoặc dùng phương thức khác cung cấp cho bất cứ ai về trang web hoặc thông tin truyền thông.
  3. Trên trang web cá cược và/hoặc thông qua thiết bị kết nối cung cấp phần mềm cá cược, tận hưởng bản quyền dịch vụ và thông tin cá cược, nhãn hiệu và các hình thức khác của sở hữu trí tuệ và bảo hộ sáng chế. Phần mềm trên trang web cá cược, tất cả quyền lợi của dịch vụ và thông tin cá cược, quyền sản phẩm và lợi ích thuộc về chúng tôi và/hoặc người mà chúng tôi cho phép, được phép sử dụng hoặc chịu sự khống chế. người chơi xác nhận, người chơi chưa thông qua sử dụng hoặc kết nối trên trang web và/hoặc thông qua thiết bị kết nối cung cấp phần mềm cược, dịch vụ và thông tin cược để có được phần mềm cược, bất kỳ quyền lợi, lợi ích hoặc cho phép của dịch vụ và thông tin cược.
 5. Về sử dụng điều kiện
  1. Như sử dụng điếu kiện của dịch vụ cá cược, người chơi đảm bảo và cam kết, người chơi không được vi phạm bất kỳ pháp luật áp dụng cho người chơi, vi phạm điều khoản và/hoặc bị điều khoản cấm về mục đích sử dụng hoặc kết nối trang web, dịch vụ cược, phần mềm cược và/hoặc thông tin cược. Ngoại trừ các tuyên bố và đảm bảo trong điều khoản (và ngoại trừ các đề nghị và đảm bảo được thiết lập trong điều khoản và điều kiện), người chơi tiến hành đảm bảo và cam kết tại đây, như là điều kiện sử dụng dịch vụ cá cược :
  2. Người chơi phải là chính danh nghĩa bản thân tiến hành hoạt động, không được thay thế người khác tiến hành giao dịch;
  3. Năng lực trên hành vi pháp lý không hạn chế;
  4. Người chơi chưa bị chẩn đoán hoặc xác định là một triệu chứng cờ bạc;
  5. Người chơi phải đủ 18 tuổi và trở lên;
  6. Người chơi hoàn toàn hiểu rõ có nguy cơ tổn thất về tài chính trong quá trình sử dụng dịch vụ cá cược;
  7. Khoản tiền gửi của người chơi không đến từ nguồn phạm pháp hoặc các hoạt động bất hợp pháp, chưa được ủy quyền hoặc chưa cho phép;
  8. Người chơi không được tham gia phạm tội hoặc các hoạt động bất hợp pháp, chưa ủy quyền hoặc chưa cho phép và/hoặc có ý đồ lợi dụng tài khoản công ty tham gia kết nối các hoạt động này.
  9. Người chơi không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn lợi dụng dịch vụ cá cược tham gia phạm tội, các hoạt động chưa ủy quyền hoặc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền;
  10. Đối với tên, tài khoản và mật khẩu của người chơi phải được bảo mật, ngăn chặn sử dụng hoặc kết nối bất hợp pháp, trong mọi trường hợp khi tên, tài khoản và mật khẩu của người chơi bị mất phải thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho chúng tôi ngay;
  11. Người chơi phải tự chịu trách nhiệm đối với tên, tài khoản và mật khẩu của người chơi thông qua trang web và/hoặc thiết bị kết nối sử dụng dịch vụ cá cược và tất cả các hoạt động; bất kể kết nối và/hoặc sử dụng có phải được người chơi ủy quyền hoặc đã biết;
  12. Không bất kỳ can thiệp hoặc có thể can thiệp đến phương thức và sử dụng dịch vụ của người khác để sử dụng dịch vụ cá cược, trang web cá cược, thiết bị kết nối, phần mềm và thông tin cá cược, không thực hiện hành vi cho bất kỳ sự giảm hoặc làm giảm hiệu suất hoạt động của dịch vụ và trang web cá cược;
  13. Không thu thập hoặc với bất kỳ ý đồ để có được bất kỳ thông tin của người khác;
  14. Không tải lên hoặc phân phát bất kỳ tập tin hoặc dữ liệu có chứa vi-rút, bị phá hủy hoặc có thể ảnh hưởng đến thiết bị kết nối, phần mềm, dịch vụ và/hoặc trình tự hiệu suất hoạt động của trang web cá cược;
  15. Người chơi thông qua trang web và/hoặc thiết bị kết nối để kết nối hoặc dịch vụ và thông tin cá cược không vi phạm pháp luật áp dụng cho người chơi; đồng thời không chịu sự cấm cản của pháp luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng;
  16. Không phát hành hoặc chuyển gửi bất kỳ nội dung bất hợp pháp, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, thô tục, không đứng đắn, khơi dậy sự nổi loạn, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm trên trang web và/hoặc thiết bị kết nối hoặc bất kỳ người chơi khác, hoặc có thể tạo thành hoặc tiếp tay tội phạm, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc bất kỳ khả năng bị xem như là hành vi phạm tội hình sự;
  17. Người chơi không phải là chúng tôi hoặc bất kỳ có liên quan đến chúng tôi như người quản lý, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý, hoặc quan hệ người thân hoặc ở chung nhà với bất kỳ nhân viên nêu trên.
 6. Đăng ký tài khoản và tư cách thành viên
  1. Muốn thông qua chúng tôi tham gia cá cược, sử dụng dịch vụ cá cược, người chơi cần phải theo các bước hoàn thành mở tài khoản và đăng ký thành viên trên trang web, chúng tôi tuyệt đối có quyền lợi từ chối người chơi đăng ký thành viên với bất kỳ lý do nào.
  2. Người chơi khai báo và cam kết, người chơi đã cung cấp tất cả thông tin lúc đăng ký thành viên, bao gồm thông tin họ tên người chơi, nguồn vốn(bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ) và địa chỉ là CHÍNH CHỦ, chính xác, hoàn chỉnh về mọi mặt.
  3. Chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cần thiết và thích hợp cho người chơi khi tiết lộ thông tin cá nhân được bảo mật. Chúng tôi sẽ nghiêm ngặt bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và thông tin đặt cược của khách hàng, ngoại trừ pháp luật, quy tắc pháp luật, quy định, tòa án, cơ quan giám sát hoặc bất kỳ quản lý cá cược hoặc lệnh và quyết định của cơ quan chấp pháp hoặc điều khoản có quy định riêng yêu cầu tiết lộ.
  4. Người chơi tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi có quyền lúc hoàn thành trang web cần cung cấp trong phạm vi các thủ tục thanh toán và xử lý dịch vụ thanh toán và cơ cấu tài chính tiết lộ dữ liệu của khách hàng.
  5. Người chơi cần phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo khi sử dụng và kết nối trang web và bao gồm thông tin cá cược và/hoặc sử dụng và tham gia dịch vụ cá cược không bị cấm bởi pháp luật đối với người chơi.
  6. Để xác minh sự đăng ký của thành viên, chúng tôi cần thành viên chứng minh lý lịch và tuổi tác(như chứng minh nhân dân kèm theo hình và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng). những dữ liệu ban đầu thành viên đã cung cấp nếu có bất kỳ sự thay đối, cần kịp thời thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi cần bằng chứng rõ hơn để xác minh và tuổi tác từ trình tự xác nhận tư cách thành viên của bạn(như một căn cước có hình hợp lệ và thẻ ghi nợ/tín dụng). Bạn cần thông báo cho chúng tôi ngay nếu có bất kỳ sự thay đổi về chi tiết thông tin của bạn.
  7. Để xác minh họ tên và địa chỉ của thành viên, chúng tôi bảo lưu có quyền thông qua phương thức như hộp thư chẳng hạn để xác minh họ tên và địa chỉ của bạn. Chúng tôi có thể tự quyết định áp dụng các biện pháp an toàn để xác nhận bất kỳ thông tin của thành viên cung cấp. Thành viên đồng ý điều khoản này cũng xem như đồng ý sự kết nối, sử dụng, xử lý và lưu trữ đối với kết quả sự xác thực hoặc xác minh của thành viên.
 7. Đặt cược và chấp nhận đặt cược
  1. Chúng tôi không ngừng cung cấp các trò chơi trên trang web và/hoặc thông qua thiết bị kết nối, và mở rộng các hoạt động cược khác cho người chơi đặt cược. Người chơi đặt cược cần tuân thủ các quy tắc của trò chơi hoặc hoạt động cược và quy định của điều kiện và điều khoản. Nếu bất kỳ bàn cược hiển thị rõ bị lỗi hoặc hiển thị lỗi người cược, thì tất cả đặt cược của bàn cược đó sẽ vô hiệu. Khi hệ thống phát sinh trục trặc, chúng tôi có quyền tuyên bố bất kỳ hoặc tất cả các cược vô hiệu.
  2. Mặc dù điều khoản có thể tồn tại các quy định khác, nhưng chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần đặt cược của người cược với bất kỳ lý do khi thích hợp.
  3. Chúng tôi chỉ chấp nhận người chơi theo điều khoản thông qua mạng liên kết và/hoặc thiết bị kết nối tiến hành đặt cược. Các hình thức đặt cược khác(như thông qua họp thư, Fax hoặc hình thức khác) sẽ không được chấp nhận. Ngay khi chúng tôi nhận được các hình thức đặt cược khác, cho dù bàn cược có kết quả gì đi nữa, cũng xem như là vô hiệu.
  4. Khi chúng tôi phát hiện khách hàng vi phạm điều kiện, điều khoản hoặc tồn tại sự gian lận, xâm nhập bất hợp pháp, tấn công , giả mạo hoặc hành vi hủy hoại quy tắc cược thông thường, có quyền đóng băng hoặc hủy bỏ tài khoản người vi phạm. Tất cả tiền thắng , tiền thưởng và số dư tài khoản nảy sinh từ đó sẽ bị đóng băng và tịch thu. Chúng tôi không cần bất kỳ sự thông báo trước.
  5. Bất kỳ đặt cược bất thường sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo. Xin cam đoan, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc phần mềm(người máy"bots") trên dịch vụ cược trực tuyến là hành vi cấm, mà bất kỳ sự nỗ lực hoặc lợi dụng phương pháp này đặt cược sẽ bị hủy bỏ, các tài khoản liên quan sẽ bị đóng ngay.
  6. thành viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu chính xác và trong tài khoản có đủ số dư, thành viên sẽ được đặt cược có hiệu quả. Thành viên tự chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác của chi tiết đặt cược. Chịu hạn chế quy định của điều khoản, một khi đã đặt cược và chúng tôi đã chấp nhận đặt cược của bạn, tức là sự xác nhận cuối cùng của sự đặt cược đó; người cược không được hủy bỏ, thu hồi cược hoặc thay đổi chi tiết cược.
  7. Thành viên phải có trách nhiệm khi sử dụng nội dung sau đây và chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động và giao dịch.
   1. i. Họ tên thành viên;
   2. Số tài khoản ngân hàng của thành viên;
   3. Tên đăng nhập và mật khẩu của thành viên
  8. Khi mã giao dịch xuất hiện trên màn hình của bạn đồng thời hiển thị trong lịch sử giao dịch của bạn, thì đặt cược được xem như có hiệu quả và được chúng tôi chấp nhận.
  9. Sau khi trận đấu bắt đầu và/hoặc lúc đặt cược kết quả trận đấu đã được biết thì không thể đặt cược. Nếu trận đấu bắt đầu và/hoặc lúc đặt cược đã biết kết quả trận đấu mà vẫn sai lầm mở ra cho người chơi đặt cược , chúng tôi có quyền không cần thông báo vẫn có thể từ chối đặt cược của khách hàng hoặc tuyên bố vô hiệu; Nếu chúng tôi vì bất kỳ lý do đã vô tình chấp nhận đặt cược sau khi trận đấu đã bắt đầu, thì chúng tôi có quyền hủy bỏ và tuyên bố vô hiệu. Có chấp nhận bất kỳ đặt cược nào do chúng tôi quyết định.
  10. Ngoại trừ các quy định khác của trận đấu liên quan và quy tắc cụ thể của trò chơi, vì mục đích của cá cược, trận đấu đặt cược hoặc kết quả trò chơi sẽ được quyết định ngay ngày trận đấu hoặc trò chơi thực sự kết thúc.
  11. Vì mục đích cá cược, chúng tôi không công nhận bất kỳ trò chơi bị đổi thời gian, phản đối hoặc kết quả bị lật ngược.
  12. Người chơi công nhận tất cả tỷ lệ cược, tỷ lệ cược không được thông báo, các đặt chỉ có thông qua thời gian cho phép cố định của chúng tôi. Nếu có lỗi hiển nhiên hoặc hệ thống trục trặc dẫn đến tỷ lệ đặt cược, chỉ số hoặc cược chấp không chính xác, thì các phần đặt cược của quý khách vô hiệu. Nếu lỗi hoặc trục trặc được sữa chữa kịp thời, Chúng tôi có quyền tự chủ(nhưng không bắt buộc) sẽ nỗ lực hợp lý quyết định và liên hệ khách hàng cho phép khách hàng đặt cược lại với tỷ lệ, chỉ số và cược chấp chính xác.
  13. Chúng tôi không nhận đặt cược lặp lại trong cùng một trận đấu. Mặc dù điều khoản này tồn tại quy định khác, nhưng chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần cược với bất kỳ lý do khi thích hợp.
 8. Quyền sử dụng phần mềm cá cược
  1. Thành viên xác nhận và đồng ý, thành viên thông qua thiết bị kết nối tải về hoặc từ phương pháp khác để có thể sử dụng từ xa phần mềm cá cược của trang web thuộc một phần dịch vụ cá cược, là tài sản của chúng tôi và/hoặc người chúng tôi cho phép; người chơi không có bất kỳ quyền lợi đối với phần mềm cá cược này. Thành viên không được dùng bất kỳ phương thức hoặc thủ đoạn đổi mới, sao chép, sữa đổi, lưu trữ, phân phát, trưng bày, công khai, lan tràn, phát sóng, liên kết truyền hình cáp, xuất bản, truyền phát, cho bán, cho vay, cho thuê, cho phép sử dụng phần mềm cược hoặc giao lưu bằng phương pháp khác hoặc triển khai phần mềm cá cược đối với người khác hoặc trang web khác, dịch vụ trên mạng hoặc bản công bố hoặc bất kỳ truyền thông khác và/hoặc thiết bị kết nối.
  2. Chúng tôi cho phép khách hàng cài đặt và sử dụng phần mềm không độc quyền trên thiết bị kết nối, không thể chuyển nhượng quyền sử dụng cá nhân("Quyền sử dụng"), nhưng người chơi là người sử dụng chính đối với cài đặt và sử dụng thiết bị kết nối.
  3. Mục đích chúng tôi ủy quyền và phân phối phần mềm cá cược chỉ cho khách hàng có thể hoàn toàn kết nối và sử dụng dịch vụ cá cược.
  4. Người chơi không được :
   1. Cài đặt hoặc truyền tải phầm mềm cá cược đến các thiết bị dịch vụ nối mạng khác;
   2. Sao chép, phân phối, chuyển quyền, chuyển giao phần mềm cá cược cho bất kỳ người khác;
   3. Cho thuê, cho vay, ủy quyền lại hoặc chuyển nhượng phần mềm này cho bất kỳ người thứ ba;
   4. Thiết lập hoặc cung cấp bất kỳ phương thức cho người khác sử dụng phần mềm cá cược;
   5. Phiên dịch, biên dịch ngược, phân giải, sữa đổi, phá giải, toàn bộ hoặc một phần dựa trên sự phát triển của các sản phẩm phái sinh của phần mềm cá cược và/hoặc mã nguồn của nó.
   6. Sự phù hợp của pháp luật hoặc phương thức mà quy định đã cấm sử dụng phầm mềm này.
 9. Kết toán giao dịch
  1. Nếu phát hiện họ tên chủ thẻ và tài khoản đăng ký và họ tên của thành viên lúc đăng ký không khớp, chúng tôi có quyền từ chối các giao dịch liên quan đến thanh toán.
  2. thành viên chịu mọi trách nhiệm về việc thanh toán tất cả các khoản phí cần trả đối với chúng tôi và/hoặc thành viên khác. Thành viên đồng ý hoàn trả đối với bất kỳ không thực hiện thanh toán hoặc thúc giục người khác thực hiện hoàn tiền, không từ chối hoặc hủy bỏ thanh toán, và trả lại cho chúng tôi tất cả khoản phí bị hoàn trả, từ chối hoặc hủy bỏ và tất cả tổn thất và chi phí đã nảy sinh. Chúng tôi dựa trên sự đánh giá độc lập, có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc việc thanh toán đối với tài khoản cá nhân hoặc sử dụng loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thanh toán.
  3. Thành viên trong một ngày có thể đặt cược thắng cược với số tiền tối đa XXX hoặc tương đối ngoại tệ tương đương.
  4. Tiền thưởng không bao gồm tiền đặt cược, người chơi trong lúc đặt cược cần xem xét yếu tố này. Đối với cược xiên đa chuỗi, tiền thưởng lớn nhất của trò chơi sẽ áp dụng ở cấp thấp nhất.
  5. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thành viên. Bất kỳ khoản quỹ hoặc tiền thưởng trong quá trình chuyển vào tài khoản phát sinh lỗi, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào hoặc sau sự việc tuyên bố giao dịch vô hiệu của khoản quỹ này. Thành viên có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi một khi phát hiện khoản quỹ trong tài khoản có sự sai sót.
  6. Theo bất kỳ pháp luật áp dụng đối với tiền thưởng phải nộp thuế và chi phí sẽ do thành viên tự trả.
 10. Nhận tiền thưởng
  1. Sau khi kết toán tiền thưởng, sẽ chuyển vào tài khoản thành viên, cách nhận thưởng cụ thể xin tham khảo quy định nhận tiền thưởng và cần xuất trình chứng minh có kèm hình và/hoặc tín dụng/thẻ ghi nợ mà chúng tôi cho rằng có hiệu lực.
  2. Chúng tôi sẽ không kết toán số dư của thành viên ở bất kỳ trường hợp nào, nếu khoản quỹ tiền gửi không phải dùng vào đặt cược.
  3. Việc rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể thực hiện trong cùng một loại tiền tệ mà tiền gửi đã được thực hiện.
  4. Nếu tài khoản tín dụng của bạn chấp nhận sự rút tiền, tiền thắng sẽ được thêm vào thẻ tín dụng của bạn hoặc thẻ ghi nợ mà lần trước đã sử dụng , người nhận tiền phải là chủ thẻ của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
  5. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi thu nhận phí thủ tục cần thiết của rút tiền và gửi tiền.
  6. Chúng tôi vì giao dịch cá cược của quý khách mà chịu sự thu phí của tát cả ngân hàng sẽ do quý khách tự chịu và trả phí, chúng tôi có quyền khấu trừ các phí trên từ tiền thưởng hoặc trong tài khoản của quý khách.
 11. Khuyến mãi
  1. Tất cả chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và khuyến mãi đặc biệt cần phải tuân thủ điều khoản và quy định cụ thể của chương trình khuyến mãi. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi bất cứ khi nào đình chỉ, hủy bỏ hoặc sữa đổi tiền thưởng hoặc khuyến mãi và/hoặc các quy định và điều khoản liên quan.
  2. Nếu chúng tôi nhận định được có người lạm dụng hoặc ý đồ lạm dụng tiền thưởng hoặc khuyến mãi, hoặc có thể có hành vi lạm dụng để hưởng lợi, chúng tôi có quyền tự quyết định và theo đó dùng phương pháp hợp lý ngăn chặn, từ chối, đình chỉ, hoặc hủy bỏ bất kỳ thành viên tham gia tiền thưởng hoặc khuyến mãi liên quan.
  3. Nếu phát hiện có sự thông đồng kết cấu và nghi ngờ gian lận của cá nhân/đội ngũ, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi hủy bỏ bất kỳ hoặc toàn bộ phiếu cá cược. Có liên quan đến cá nhân, người thân, tổ chức, cá cược nhà cái và số dư tài khoản của nhân viên sẽ bị niêm phong tịch thu.
 12. Bồi thường
  1. Thành viên đồng ý, do thành viên kết nối trang web, tải về hoặc cài đặt phầm mềm cá cược, đặt cược và/hoặc dùng phương thức khác sử dụng dịch vụ cược, phần mềm cược và/hoặc thông tin cược, và/hoặc vi phạm điều khoản và/hoặc quy tắc cá cược, còn với chúng tôi, cổ đông , nhân viên, quản lý, giám đốc, bên cho phép, nhà phân phối, chi nhánh liên quan, công ty con và/hoặc đại lý của chúng tôi tạo thành bất kỳ tổn thất, tổn hại hoặc bồi thường(bao gồm phí luật sư hợp lý), thành viên cần phải bồi thưởng toàn bộ.
 13. Tuyên bố từ chối
  1. Trong mọi trường hợp, do người chơi kết nối, sử dụng hoặc tham gia dịch vụ cá cược, trang web, mà phát sinh bất kỳ tổn hại, bao gồm thiết bị kết nối hoặc dữ liệu lưu trữ chịu bất kỳ sự can thiệp hoặc phá hủy, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm. Ngoài ra, với dịch vụ cá cược, trang web được cung cấp nội dung bởi bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo và thanh minh; trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ vi phạm hợp đồng và lỗi của đối tác bên thứ ba.
  2. Người chơi tham gia trò chơi là tự nguyện, không ràng buộc, và chấp nhận rủi ro. Tham gia trò chơi có nghĩa là quý khách không cho rằng trò chơi này hoặc dịch vụ cá cược có bất kỳ tính mạo phạm, nảy sinh phản cảm, không công bằng hoặc không đứng đắn.
  3. Một số điều luật không thể kết luận tính hợp pháp đối với trên mạng và/hoặc cá cược trên mạng; một số khu vực pháp lý đã quy định cá cược trên mạng thuộc hành vi bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất cứ ai trong tình trạng bất hợp pháp sử dụng và kết nối mạng cá cược, thông tin và dịch vụ cá cược. Thiết lập và cung cấp dịch vụ cược, thông tin và mạng cá cược không cấu thành cho chúng tôi về việc phát ra đề nghị, tuyển mộ hoặc lời mời bất kỳ ai sử dụng hoặc kết nối nội dung trên là hành vi bất hợp pháp khi sử dụng và kết nối trong quốc gia. Người chơi độc lập tuân thủ trách nhiệm của pháp luật quy định được áp dụng, chúng tôi không thực hiện bất cứ sự thanh minh về quy định của pháp luật được áp dụng cho người chơi.
  4. Trong mọi trường hợp, bao gồm sơ suất, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, trên bất kỳ mức độ bị xem là lấy từ trang web này hoặc nội dung trang web sẽ không chịu trách nhiệm, về sự chậm trễ, đường dây gián đoạn, dây truyền thông hư hỏng , hoặc do bất kỳ ai sử dụng hoặc lợi dụng trang web hoặc nội dung trang web bị thiệt hại, thiếu thông tin hoặc sai hoặc tiết lộ nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo sữa, đại diện và có trách nhiệm trong pham vi pháp luật và không đảm bảo dịch vụ này không bị gián đoạn, cập nhật liên tục và không bị lối, đồng thời không đảm bảo dịch vụ khách hàng không khuyết điểm hoặc không sai sót.
  5. Chúng tôi không đảm bảo cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng, đây là trách nhiệm của khách hàng để đảm bảo cấu hình cần thiết và một số điều cần thiết đối với phục vụ đặt cược ở mức giới hạn tối đa, toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đồng ý có thể là tạm thời và có thể tiến hành xem xét, thay đổi hoặc điều chỉnh.
  6. Nếu thiết bị của bạn và hệ thống công ty hiển thị kết quả có sai lệch, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả trò chơi. Thành viên hiểu rõ và đồng ý (không vi phạm các lợi ích khác mà bạn tận hưởng) những thông tin chúng tôi lưu trữ sẽ dựa trên pháp luật quyết định điều kiện và trường hợp khi bạn tham gia trò chơi.
  7. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc áp dụng trình tự, sữa đổi, xóa bỏ hoặc gia tăng dịch vụ, tạm thời hoặc lâu dài có thể có hiệu lực ngay lập tức, chúng tôi không chịu trách nhiệm do điều lệ này dẫn đến sự thiệt hại cho tài khoản.
  8. Sự từ chối này để hiển thị tất cả sự lý giải, thỏa thuận và hợp đồng. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tất cả sự yêu cầu bồi thường của cơ cấu liên quan, nhân viên, đại lý, đối tượng hợp tác. Chi phí trách nhiệm và pháp luật hoặc bao gồm nhưng không hạn chế phí luật sư và phí án, các phí phát sinh từ truy cập và dịch vụ, thông qua sử dụng dịch vụ và trang web, mặc dù chúng tôi đã từng cảnh báo, bạn có thể hiểu không thể để xảy ra bất kỳ bồi thường đối với chúng tôi.
  9. Từ chối này khi đã đọc và hoàn toàn hiểu điều khoản khi sử dụng chính sách và bảo mật. Khi sử dụng trang web này thể hiện quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách riêng tư và quyền từ chối.+F25+F26
 14. Sự hủy bỏ, chấm dứt và đình chỉ tài khoản
  1. Công ty có quyền vô hiệu với bất kỳ chiến thắng, đóng băng và sự mất mát số dư trong tài khoản của bạn và/hoặc chúng tôi có quyền xóa tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào với những điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn sau đây, nếu:
   1. Bạn có nhiều hơn một tài khoản đang hoạt động với công ty
   2. ên đăng nhập không trùng với tên trong thẻ tín dụng hoạc những tài khoản được dùng để thanh toán tiền gửi.
   3. Tham gia vào chương trình khuyến mãi nhưng trước đó chưa điền đầy đủ thông tin yêu cầu đối với việc tham gia khuyến mãi.
   4. Bạn cung cấp không đúng hoặc gây nhầm lẫn trong thông tin đăng ký
   5. Bạn có lỗi trong việc cung cấp yêu cầu thông tin nhận dạng
   6. Bạn chưa dủ tuổi theo pháp luật
   7. Bạn đăng nhập hoặc tham gia vào dịch vụ cá cược từ một tài khoản hoặc địa phương bị cấm theo pháp luật
   8. Bạn từ chối bất cứ chuyển khoản hoặc tiền gửi mà bạn đạt được
   9. Số tiền bạn gửi có nguồn gốc trái pháp luật hoặc từ các hoạt đọng không đúng thẩm quyền
   10. Bạn được phát hiện là người gian lận hoặc thông đồng với bất cứ ai hoặc một bên dùng các thủ thuật thông minh tiến hành gian lận. Hoặc hợp tác với những người chơi khác tiến hành lừa gạt công ty
   11. Bạn không chấp nhận hoặc cho phép (cố ý hoặc vô ý) của bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn; hoặc
   12. Bạn vi phạm một trong bất kỳ điều khoản và điều kiện sự dụng trong thỏa thuận.
  2. Tạm ngưng cung cấp dịch vụ và/hoặc đóng băng tài khoản, thành viên thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết, và sau khi chúng tôi xác nhận hoàn toàn hài lòng với biện pháp khắc phục của thành viên, dịch vụ cá cược và tài khoản thành viên sẽ được phục hồi.
  3. Chúng tôi có quyền mở tài khoản với bất kỳ lý do và bất kỳ thời gian, duy trì và đóng tài khoản của khách hàng. Về vấn đề tài khoản của bạn, sử dụng dịch vụ hoặc trang web cho quyết định cuối cùng sẽ không xem xét hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại. Trước khi đóng tài khoản chúng tôi sẽ gửi thông báo, ngoại trừ trong trường hợp không lạc quan sẽ phải đối mặt với pháp luật.
 15. Liên kết trang web ngoại bộ
  1. Trang web cá cược có thể chứa mà không phải là liên kết của trang web ngoại bộ thuộc bảo trì của chúng tôi. Cung cấp liên kết với trang web ngoại bộ chỉ để tiện cho người
  2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm tất cả nội dung hoặc tính riêng tư thực sự của trang web ngoại bộ.
  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với phát sinh bất kỳ sự tổn thất hoặc thiệt hại của hợp đồng, sự vi phạm, sơ suất hoặc trách nhiệm khác khi thành viên liên kết bất kỳ trang web ngoại bộ.
  4. Ngoại trừ quy định văn minh, trong mọi trường hợp chúng tôi không được xem như với trang web ngoại bộ của bất kỳ thanh minh, ý kiến, sản phẩm hoặc nhãn hiệu dịch vụ, ký hiệu, dấu hiệu hoặc biểu tượng khác, việc tuyên truyền trang web ngoại bộ, bán hoặc theo phương thức khác mở bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ, nhà kinh doanh trang web ngoại bộ, hoặc bất kỳ phương thức có liên quan trang web ngoại bộ của bất kỳ người nào có bất kỳ quan hệ và liên hệ.
 16. Gia tăng hoặc trò chơi bị gián đoạn
  1. Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định, không cần thông báo cho thành viên, bất cứ lúc nào trên trang web được thêm các loại cá cược mới hoặc tính năng, hoặc bắt đầu, dừng lại, gián đoạn, hạn chế kết nối hoặc quyền sửa đổi bất kỳ loại cược hoặc tính năng, không chịu bất kỳ trách nhiệm với bất kỳ ai.
 17. Sự vi phạm
  1. Chúng tôi bảo lưu quyền tìm sự trợ giúp của pháp luật nếu có hành vi vi phạm điều khoản này, bao gồm tự quyết định về bất kỳ lý do từ chối hoặc hạn chế bất kỳ người cụ thể ở bất cứ lúc nào kết nối dịch vụ cá cược, trang web và thông tin cá cược, có quyền cản trở thông qua địa chỉ mạng liên kết cụ thể hoặc thiết bị kết nối để kết nối dịch vụ cược, trang web và thông tin cá cược.
  2. Bạn đồng ý miễn trách nhiệm và bồi thường cho chúng tôi, không tổn hại chúng tôi và hợp tác viên, nhân viên và đại lý của tất cả sự đền bù, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí, bao gồm phí luật pháp và các chi phí khác có thể là do các nguyên nhân sau đây :
   1. Thành viên vi phạm toàn bộ hoặc một phần của thỏa hiệp;
   2. Thành viên vi phạm pháp luật hoặc quyền tham gia bất kỳ của bên thứ ba;
   3. Thành viên hoặc người khác sử dụng dịch vụ và/hoặc trang web truy cập thông tin của bạn
 18. Điều khoản khác
  1. Sự thỏa hiệp của phiên bản tiếng anh có giá trị cao nhất trong trường hợp có sự khác biệt của bất kỳ sự thỏa hiệp của phiên bản khác.
  2. Thỏa hiệp này cấu thành tất cả sự hiểu biết và thỏa hiệp giữa chúng tôi và bạn có liên quan đến dịch vụ và trang web, đồng thời thay thế mọi thỏa hiệp trước , sự hiểu biết hoặc sắp đặt.